Cory-Net Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd
Rákóczi u 24.
Tel: (74) 528-955
Fax: (74) 528-956
v1.7 - 2002/02/12Domain Név Regisztrációs Lap

Ügyiratszám: D/200_ _______
 
Regisztrátor neve: Cory-Net Kft.
Viszonteladó neve:
 
A kért domain név:

 

Prioritásos igény?     Igen / Nem
 
Ha védjegy, a lajstromszám:
 

Igénylő teljes neve (magyarul)

 

 

Az igénylő teljes neve (angolul, csak ha szervezet)

 

 

Igénylő postai címe

 

 

Tel.: +36 - ________ /

Fax: +36 - ________ /

Cég adószáma, magánszemély személyi(igazolvány) száma:

 _________________________

Igénylő jogi státusza

[  ] Üzleti[  ] Közigazgatási[  ] Oktatási / Tudományos
[  ]Hálózati[  ] Egyéb szervezet[  ] Magánszemély

Adminisztratív kapcsolattartó

Neve:

Postai címe:

Telefon: + 36 - ________ /       Fax: +36 - ________ /

Email címe:

A munkahelye az Igénylő szervezet?

Technikai kapcsolattartó:Gervai Péter, vagy:
Név: 
Postacím: 
Telefon: 
Email: 
Az elsődleges NS: ns.tolna.net
vagy:

A másodlagos NS: ns.is.hu
vagy:

 

A Cory-Net Kft. vállalja, hogy az átvett igények után sem más ügyfelének, sem saját magának az igényben beadott domaint nem jegyzi be.

Az igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy

  1. a Szabályzatot ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
  2. egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
  3. a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
  4. a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve annak használata más személy jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok, illetve másik nevet választok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa (a 06-80-345678 zöld számon vagy a http://www.hpo.hu/ címen) hozzáférhető;
  5. hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt adatokat a Regisztrátor és a Nyilvántartó nyilvánosságra hozza, egyéb Regisztrátorok számára továbbítsa. Feltétlen kötelezettséget vállalok a Regisztrátor és a Nyilvántartó bármely olyan kárának vagy költségének megtérítésére, amely ezen adatok esetleges jogosulatlan kezelésével összefüggésben Regisztrátorral szemben harmadik személy által érvényesített igénnyel kapcsolatos.
  6. tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be;
  7. kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum és Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a Web Szerveren megtalálható rá vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.
  8. ezen lap aláírásával megrendelem a lapon szereplő domain (vagy domainek) regisztrálását és fenntartását; igazolom, hogy tisztában vagyok a fizetendő díjakkal; vállalom, hogy az egyszeri és időszakos díjakat ezen szerződés megszűnéséig kiegyenlítem. Esetleges jogi behajtás esetén ezen lap egyben tartozás-elismerő nyilatkozatnak tekintendő.

 

 

Kelt: __________, 200___ év ______ hó ______ nap

 

 

Az igénylő képviselője (olvasható) cégszerű aláírás

Nyilatkozat

Hozzájárulok ahhoz, hogy a _____________________________ domain név Igénylőlapján közölt adatokat a Regisztrátor és a Nyilvántartó nyilvánosságra hozza, egyéb Regisztrátorok számára továbbítsa. Feltétlen kötelezettséget vállalok a Regisztrátor és a Nyilvántartó bármely olyan kárának vagy költségének megtérítésére, amely ezen adatok esetleges jogosulatlan kezelésével összefüggésben Regisztrátorral szemben harmadik személy által érvényesített igénnyel kapcsolatos. (Domain regisztrációs lap 5. pont)

Adminisztratív kapcsolattartó személy:  
Név: 
Cím: 
Szem.ig.szám: 
Admin. kapcsolattartó aláírása

Technikai kapcsolattartó személy:  
Név: 
Cím: 
Szem.ig.szám: 
tech. kapcsolattartó aláírása

Alulírott ________________________________________ nyilatkozom az aláírások hitelességéről.

Igénylő aláírása

Kelt: __________________, 200_______ év __________ hó ______ nap
Kérjük a kitöltött és aláírt lapot Cégünkhöz eljuttatni szíveskedjen.

Több domain esetén kérjük a "Domain név" részbe beírni, hogy "A melléklet szerint", majd egy külön mellékleten mellékelni a domain neveket, és azt a lapot is aláírni.

A lap eljutattható faxon a (74) 528-956 címre, vagy scannelt formában a <dns@tolna.net> email címre, adott www címre kitéve vagy bármilyen egyéb elektronikus formában. Kérjük, hogy az esetlegesen szükséges cégbírósági-, védjegy- vagy egyéb szükséges dokumentumokat is juttassa el hozzánk ezen formában. Kérjük továbbá, hogy amennyiben faxon vagy elektronikus formában küldi el hozzánk, akkor az eredeti aláírt megrendelőlapot (illetve cégpapír másolatokat) postai úton is szíveskedjen hozzánk eljuttatni!

Bármilyen felmerülő kérdésével érdeklődjön a <dns@tolna.net> email címen.

©Copyright 2000-2002, Cory-Net Kft.